Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en accepteert u het gebruik van cookies.

OK

Ge­ge­vens­be­scher­ming

1 Gegevensbeschermingsverklaring van mibeTec GmbH
Wij, de aanbieders van de website www.herpotherm.eu, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en houden ons strikt aan juridische voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming (AVG, BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming), TMG (Duitse wet inzake telemedia)) en andere wettelijke bepalingen. Onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dat is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder valt bijv. informatie zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook gebruiksgegevens zoals uw IP-adres.

Hierna willen wij u erover informeren, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.


1.1 Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming
De website www.herpotherm.eu wordt u aangeboden door mibeTec (hierna aanbieder). Zodoende is mibeTec verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 5 II AVG.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken onder het in het impressum genoemde adres.


1.2 Doeleinden en omvang van de gegevensverwerking bij een bezoek aan de website
Elke keer dat een gebruiker een bezoek brengt aan een pagina van onze website en elke keer dat hij een bestand opvraagt, worden er toegangsgegevens over deze activiteiten opgeslagen in een logboekbestand op onze server.

Ieder gegevensrecord bestaat uit:

 • de pagina, van waaruit het bestand is opgevraagd (zog. referrer-URL)
 • de naam van het bestand
 • de datum en tijd van het opvragen (zog. “time stamp”)
 • de omvang van de verzonden gegevens
 • de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden etc.)
 • de gebruikte toegangsmethode (Get, Head, Post) en overtredingen hiervan (Trace, Flurp, etc.)
 • gebruikt versleutelingsalgoritme (TLSv1.0, TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3) en cipher-suit
 • overtredingen van HPKP
 • gebruikt http-protocol (HTTP1.0, HTTP1.1, HTTP2.0) en overtredingen van de RFC-definitie van het protocol
 • gebruikte overdrachtscompressie (gZIP, Deflate, Brotoli)
 • browsercache-status bij terugkerend bezoek
 • servercache-antwoorden en wijzigingen
 • overtredingen van CSP (Content-Security-Policy)
 • overtredingen van belasting en aanvragen beperking (DDOS)
 • overtredingen van toegangsbeperkingen van de serverregisters

IP-adressen slaan wij gedurende een periode van maximaal 180 dagen op in server-logfiles (afhankelijk van het aangemaakte logfile).

Ieder verder gebruik of het doorgeven van deze gegevens vindt alleen plaats in geval van een fout. De gegevens worden dan gedeeld met de ontwikkelaar van de website. De analyse dient voor het controleren van de werking van de webserver resp. de website.

De opslag vindt plaats omwille van de gegevensveiligheid, om de stabiliteit en de bedrijfsveiligheid van ons website te waarborgen. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid . 1 letter B AVG.

Wij geven uw gegevens in principe niet door aan derden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven. Voor bepaalde gebieden (bijv. de hosting van onze website) zijn wij echter aangewezen op de inzet van dienstverleners, die wij in de regel via een opdrachtverwerking verplichten tot naleving van de wettelijke voorschriften.


1.3 Verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt, bijv. wanneer u zich op de website laat registreren, informatiemateriaal bestelt of zich op de nieuwsbrief abonneert. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het technische beheer van onze websites, om u toegang tot specifieke informatie te geven en voor overige communicatie met u. Wij treffen maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang. De wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming worden daarbij uiteraard in acht genomen. In uitzonderlijke gevallen, bijv. in geval van aanvragen met betrekking tot de producten bite away® en HERPOtherm®, behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens door te geven aan de op dat moment gemelde en verantwoordelijke fabrikant. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Mochten er in het kader van de verwerking van opdrachtgegevens gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners, dan hebben ook deze geheimhoudingsplicht en zijn ook zij gebonden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, andere wettelijke voorschriften en aan deze gegevensbeschermingsverklaring.


1.4 Externe links
Deze website kan kruisverwijzingen (links) naar externe websites bevatten, waarop deze gegevensbeschermingsverklaring niet van toepassing is. De aanbieder van de website biedt de toegang tot het gebruik van deze externe websites, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, aangezien hij niet zorgt voor het verzenden van de informatie, de geadresseerde van de verzonden informatie niet selecteert en de verzonden informatie ook niet heeft geselecteerd, veranderd of tussentijds heeft opgeslagen. Wanneer u de website verlaat, dan wordt aangeraden de richtlijn inzake gegevensbescherming van elke andere website zorgvuldig te lezen.


2 Gegevensverzameling en verwerking


2.1 Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, berichttekst, adres) alleen in de door u ter beschikking gestelde omvang. De gegevensverwerking dient ten behoeve van contactopname. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid. 1 letter B AVG.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het behandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld zijn. Dat is in de regel het geval wanneer uit de omstandigheden valt op te maken dat de betreffende zaak definitief is afgehandeld.


2.2 Contact via e-mail
Als u via e-mail contact met ons opneemt, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen om met u in contact te komen. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid. 1 letter B AVG. Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het behandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld zijn. Dat is in de regel het geval wanneer uit de omstandigheden valt op te maken dat de betreffende zaak definitief is afgehandeld.


2.3 Verzending nieuwsbrief
Op onze website kunt u zich eventueel abonneren op nieuwsbrieven met algemene en productinformatie, voor zover u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid. 1 letter B AVG met uw toestemming. Hierbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoerscherm naar ons verzonden. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief is het vermelden van een e-mailadres voldoende. Uw toestemming vindt plaats in het kader van een zogenaamde double-opt-in. Om uw toestemming te documenteren worden daarnaast in dit verband het IP-adres van de opvragende computer en de datum en tijd van de registratie vastgelegd. U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming met effect voor de toekomst te herroepen en zich af te melden voor onze nieuwsbrieven, bijvoorbeeld via de afmeldoptie in de nieuwsbrief.


3 Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, dan kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat, als het om een login gaat, een karakteristieke tekenreeks, die voor de duur dat iemand is ingelogd voor een eenduidige identificatie van de browser zorgt. Gewoonlijk dienen de cookies voor het beheer van metagegevens van de website en bevatten geen persoonlijke gegevens.

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige functies van onze internetsite kunnen zonder de inzet van cookies niet worden aangeboden. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 (1) letter F AVG vanuit het gerechtvaardigde belang bij de bovengenoemde doeleinden. De gegevens die op deze wijze van u worden verzameld, worden door middel van technische voorzieningen gepseudonimiseerd. Koppeling van de gegevens aan u als persoon is daarom voor ons als websiteaanbieder niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere door ons verzamelde persoonsgegevens van u opgeslagen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u de volledige controle over het gebruik van cookies. Door in uw internetbrowser de passende technische instellingen te kiezen kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen en dat de daarin aanwezige gegevens verzonden worden. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment weer gewist worden. Wij willen er echter op wijzen dat u in zo'n geval mogelijk niet meer alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Via de onderstaande links vindt u informatie, hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren): Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari.


4 Gebruik van Google producten


4.1 Gebruik van Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. De hiermee verkregen gegevens worden gebruikt om onze website en reclamemaatregelen te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalysedienst, die door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) geëxploiteerd en ter beschikking gesteld wordt. Google verwerkt de gegevens over het websitegebruik en verplicht zich contractueel tot maatregelen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Tijdens uw bezoek aan onze website worden o.a. de volgende gegevens geregistreerd:

 • Opgevraagde pagina's
 • Uw gedrag op de pagina's (bijvoorbeeld clicks, scroll-gedrag en de duur dat u op de pagina bent)
 • Uw globale locatie (land en plaats)
 • Uw IP-adres (in afgekorte vorm, zodat een eenduidige toewijzing niet mogelijk is)
 • Technische informatie zoals browser, internetaanbieder, eindapparaat en beeldschermresolutie
 • Herkomstbron van uw bezoek (d.w.z. via welke website / welk reclamemiddel bent u bij ons terechtgekomen)

Deze gegevens worden verzonden naar een server van Google in de VS. Google neemt hierbij de bepalingen op het gebied van gegevensbescherming van het “EU-US Privacy Shield”-verdrag in acht. Google Analytics slaat cookies voor de duur van twee jaar sinds uw laatste bezoek op in uw webbrowser. Deze cookies bevatten een random gegenereerde user-ID, waarmee u bij toekomstige bezoeken aan de website herkend kunt worden. De geregistreerde gegevens worden samen met de random gegenereerde user-ID opgeslagen, waardoor analyse van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen mogelijk is. Deze gebruikersafhankelijke gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Andere gegevens blijven in geaggregeerde vorm onbeperkt opgeslagen. Mocht u het niet eens zijn met de registratie, dan kunt u dit voorkomen door eenmalig de browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics te installeren.


4.2 Google Adwords Remarketing / Google Tag Manager
Wij maken gebruik van Google Remarketing Tags. Dit zijn diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”). Google maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt vervolgens door Google ingekort met de laatste drie posities, waardoor een eenduidige toewijzing van het IP-adres niet meer mogelijk is. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de aanbieder van de website en om andere diensten te leveren die verbonden zijn met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Ook zal Google deze informatie indien nodig doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Derde aanbieders, inclusief Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Derde aanbieders, inclusief Google, maken gebruik van opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. Tegen het verzamelen en opslaan van de gegevens kan op elk moment met effect voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door de pagina voor het deactiveren van Google-reclame op te roepen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met het bewerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor het hiervoor genoemde doel. Tegen het verzamelen en opslaan van de gegevens kan op elk moment met effect voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Meer informatie over de bepalingen van Google vindt u hier.

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager te behoeve van gepersonaliseerde onlinereclame op basis van interesses en locatie. De optie om de IP-adressen te anonimiseren wordt bij Google Tag Manager geregeld via een interne instelling, die in de source van deze pagina niet te zien is. Deze interne instelling is van dien aard dat de vereiste anonimisering van de IP-adressen gerealiseerd wordt.

U kunt deze op uw interesses gebaseerde reclame voorkomen door deze browser-plugin te installeren.


4.3 Google Adwords Conversion Tracking
Deze website maakt verder gebruik van Google Conversion Tracking. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst, voor zover u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, dan kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Hierdoor kunnen cookies niet via de websites van Adwords-klanten getraceerd worden. De met behulp van de Conversion-cookie verzamelde informatie dient voor het maken van conversiestatistieken voor Adwords-klanten die gekozen hebben voor Conversion-Tracking.

De Adwords-klanten krijgen het totale aantal gebruikers medegedeeld die op hun advertentie geklikt hebben en die zijn doorgestuurd naar een pagina die van een Conversion-Tracking-Tag is voorzien. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan het tracking-procedé wilt deelnemen, dan kunt u ook de hiervoor noodzakelijke plaatsing van cookies weigeren – bijvoorbeeld via de instelling van uw browser die het automatisch plaatsen van cookies algemeen deactiveert. U kunt cookies voor Conversion-Tracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein „www.ads.google.com" geblokkeerd worden. De informatie van Google omtrent gegevensbescherming met betrekking tot Conversion-Tracking vindt u hier.


4.4 Web Fonts
Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal op onze server geïnstalleerd. Daarbij wordt geen verbinding gemaakt met servers van Google.


4.5 YouTube
Deze internetpagina kan ten minste één plugin van YouTube, onderdeel van Google Inc., gevestigd in San Bruno/Californië, VS, bevatten. Zodra u een pagina van onze website bezoekt die met een YouTube-plugin is uitgerust, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Youtube-server medegedeeld, welke specifieke pagina van onze website door u is bezocht. Mocht u daarnaast zijn aangemeld bij uw YouTube-account, dan zou u YouTube in staat stellen uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt deze mogelijkheid tot toewijzing ongedaan maken als u zich van tevoren afmeldt bij uw account. Meer informatie over verzameling en gebruik van uw gegevens door YouTube vindt u op www.youtube.com in de daar aanwezige aanwijzingen over gegevensbescherming.


5 Facebook


5.1 Social Plugin
Deze website maakt gebruik van Social Plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte “f” op een blauwe tegel, de begrippen “like”, “vind ik leuk” of een “duim omhoog”-teken) of ze zijn gekenmerkt met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier worden ingezien.

Als een gebruiker een pagina van deze website oproept die een dergelijke plugin bevat, dan brengt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en door uw browser in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft zodoende geen invloed op de omvang van de gegevens, die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeert de gebruiker derhalve zover als zijn stand van kennis reikt.

Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van de website heeft opgeroepen. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan diens Facebook-account. Als gebruikers interactie hebben met de plugins, bijvoorbeeld op de Like-knop klikken of een commentaar plaatsen, dan wordt de desbetreffende informatie door uw browser rechtstreeks naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, dan bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook diens IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, zijn te vinden in de Data Policy van Facebook.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze website gegevens over hem verzamelt en koppelt aan diens bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan dient hij zich voor diens bezoek aan de website af te melden bij Facebook.


5.2 Facebook Website Customer Audiences
Binnen onze website maken wij gebruik van de “Website Custom Audiences” pixel van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Daarbij zijn zogenaamde telpixels op onze pagina's geïntegreerd. Wanneer u onze website bezoekt, dan wordt via de telpixel een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Daardoor krijgt Facebook o.a. van uw browser de informatie dat vanuit uw eindapparaat onze website is opgeroepen. Als u Facebook-gebruiker bent, kan Facebook hierdoor het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis krijgen van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik hiervan door Facebook. Wij kunnen alleen selecteren, welke segmenten van Facebook-gebruikers (bijv. leeftijd, interesses) onze reclame te zien moeten krijgen. Daarbij maken wij gebruik van één van twee werkwijzen van Custom Audiences, waarbij geen gegevensrecords, met name geen e-mailadressen van onze gebruikers – noch versleuteld noch onversleuteld - naar Facebook worden verzonden. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook.

Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, dan kunt u dat hier doen.


5.3 Conversiemeting met de conversiepixel van Facebook
Wij maken gebruik van de “conversiepixel” resp. bezoekersactie-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Door deze pixel vanuit uw browser op te roepen kan Facebook vervolgens zien of een Facebook-reclameadvertentie succesvol was, dus bijvoorbeeld tot een onlineaankoop heeft geleid. Wij ontvangen van Facebook hierover uitsluitend statistische gegevens die geen verband houden met een concrete persoon. Zo kunnen wij het effect van Facebook-reclameadvertenties registreren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Met name als u bij Facebook bent aangemeld, verwijzen wij voor het overige naar de informatie over gegevensbescherming van Facebook.

Ga naar www.facebook.com/settings?tab=ads als u uw toestemming voor conversiepixels wilt intrekken.


6 Twitter
Deze website maakt gebruik van de knoppen van de dienst Twitter. Deze knoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Ze zijn herkenbaar aan begrippen als “Twitter” of “Volgen”, in combinatie met een gestileerde blauwe vogel. Met behulp van de knoppen is het mogelijk om een bijdrage of pagina van deze website te delen of de aanbieder op Twitter te volgen.

Als een gebruiker een pagina van deze website oproept die een dergelijke knop bevat, dan brengt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt door Twitter rechtstreeks naar de browser van de gebruiker verzonden. De aanbieder heeft zodoende geen invloed op de omvang van de gegevens, die Twitter met behulp van deze plugin verzamelt en informeert de gebruiker zover als zijn stand van kennis reikt. Volgens deze stand van kennis wordt, wanneer op de knop wordt gedrukt, alleen het IP-adres van de gebruiker samen met de URL van de betreffende website verzonden, maar dit wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan het weergeven van de knop.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter onder http://twitter.com/privacy.


7 Bescherming van minderjarigen
De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan alleen worden gegeven door een meerderjarige persoon. Voor diensten van MibeTec is de toestemming van een kind vanaf het bereiken van het zestiende levensjaar volgens art. 8 AVG toegestaan.


8 Wijzigingen in onze gegevensbeschermingsverklaring
Om te waarborgen dat onze gegevensbeschermingsverklaring altijd aan de actuele wettelijke voorschriften beantwoordt, behouden wij ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Dat geldt ook voor het geval dat de gegevensbeschermingsverklaring op grond van nieuwe of herziene diensten, bijvoorbeeld nieuwe servicediensten, moet worden aangepast. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan bij uw eerstvolgende bezoek aan onze website van kracht.


9 Rechten van de betrokken persoon
Iedere betrokkene heeft het recht van inzage volgens art. 15 AVG, het recht op rectificatie volgens art. 16 AVG, het recht op wissing volgens art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG, het recht van bezwaar volgens art. 21 AVG en het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG, voor zover hier geen wettelijke voorschriften in de weg staan (met name volgens art. 15, 17 AVG, §§ 34 en 35 BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming)).

U hebt, om redenen die zich vanuit uw specifieke situatie voordoen, te allen tijde het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van u betreffende gegevens, die plaatsvindt op grond van artikel 6 lid 1 e AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) en artikel 6 lid 1 f AVG (gegevensverwerking op grond van een afweging van belangen). U hebt het recht om te allen tijde protest aan te tekenen tegen de verwerking van u betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing. Dit geldt ook voor profilering, voor zover die verband houdt met zulke direct marketing.

Om uw rechten te doen gelden, volstaat een schrijven via de post of per e-mail aan het volgende adres: Datenschutz.MibeTec@dermapharm.com.


10 Gegevensoverdracht naar derde landen
Gegevensoverdracht naar plaatsen in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt niet plaats (opmerking: neem de informatie hierover in de paragrafen 4-6 in acht).


11 Gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
Wij maken principieel geen gebruik van volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering volgens artikel 22 AVG. Mochten wij in uitzonderlijke gevallen van deze procedures gebruikmaken, dan zullen wij u hierover afzonderlijk informeren, voor zover dit wettelijk bepaald is. (Opmerking: neem de informatie hierover in de paragrafen 4-6 in acht.)


Versie van de gegevensbeschermingsverklaring
Deze gegevensbeschermingsverklaring is op dit moment geldig en heeft de versiedatum oktober 2018.